Buff

Buff
Particle size Fine: 1/32 in - 3/32 in Medium: 1/32 in - 3/16 in Coarse: 3/16 in -3/8 in Extra Coarse: 3/16 in -1/2 in

Fine Buff Talus - 21.6 cu in (353 cu cm) Medium Buff Talus - 21.6 cu in (353 cu cm) Coarse Buff Talus - 21.6 cu in (353 cu cm) Extra Coarse Buff Talus - 21.6 cu in (353 cu cm)